• การประกวดภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” (RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries)

  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” (RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries) เนื่องในปี พ.ศ.2558 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานมาครบระยะเวลา 15 ปี อีกทั้งยังเป็นปีที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จะได้รวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  หัวข้อการประกวด “RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries”
  ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารหลักและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงได้จัดการประกวดภาพถ่าย “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” เพราะข้าวเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้จะทำให้คนไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมข้าวของกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยครอบคลุมถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้าวในแง่มุมต่างๆ เช่น
  1. ข้าวในงานประเพณี
  2. ความเชื่อเกี่ยวกับข้าว
  3. ข้าวกับชาวนา
  4. อาหารจากข้าว
  5. ศิลปะ กับข้าว ฯลฯ


  คณะผู้ดำเนินการ
  ผู้จัดทำ : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  ผู้สนับสนุน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ C-ASEAN

  ประเภทของภาพถ่าย
  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล หรือไฟล์ภาพที่สแกนมาจากฟิล์มเท่านั้น จะไม่รับภาพที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูปภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นได้ทั้งภาพสี และภาพขาวดำ ไม่จำกัดปีที่บันทึกภาพถ่าย

  ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
  ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศวัยและสัญชาติ
  หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสิน ทีมงาน และคณะกรรมการบริหารของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

  คณะกรรมการตัดสิน
  คณะผู้จัดงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รางวัล
  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 2,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
  3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 1,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
  4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 500 US Dollars จำนวน 8 รางวัล

  และคณะกรรมการตัดสินจะทำการคัดเลือกภาพถ่ายจำนวนหนึ่งเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่อไป

  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 จะได้รับเชิญมาร่วมพิธีมอบรางวัลในกรุงเทพฯ ประมาณกลางปี พ.ศ.2558 โดยคณะผู้ดำเนินการการประกวดภาพถ่าย จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก

  วิธีการส่งภาพประกวด
  ผู้ประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ www.rpst.or.th (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป) โดยผู้สมัครจะได้รับหน้า page เป็นของตัวเองและจะได้รับ Username และ Password พร้อมรายละเอียดวิธีการ Upload ภาพเพื่อส่งเข้าประกวด

  กำหนดการ การประกวด
  ปิดรับภาพ : 10 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
  ตัดสินภาพ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 และจะประกาศผลทาง www.rpst.or.th

  กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)
  1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
  2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 220 ppi ในรูปแบบ .jpg และต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
  3. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ และวันที่ที่ถ่ายภาพพร้อมเขียนคำอธิบายความหมาย และความสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวที่ภาพถ่ายต้องการจะสื่อถึง หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
  5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวของประเทศในกลุ่มอาเซียนเท่านั้น
  6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพ ที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง น้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
  7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน โดยในจำนวนนี้ห้ามมิให้ส่งภาพเดียวกัน หรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน เช่นการถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ หรือการเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย หรือการเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ
  8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ส่งภาพเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพ
  9. ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้คณะผู้จัดทำมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทั้งนี้เป็นไปโดยไม่หวังผลกำไร ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย มูลนิธิฯจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
  10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  คุณ ธัชชะ รัตนศักดิ์
  โทร. +66 (0) 84-111-6616 เวลา 10.30 - 18.00 น.
  หรือส่ง email มาที่ rpst.info@gmail.com
 • Facebook comments