• ผลการประกวดภาพถ่ายขาวดำ The Beauty of Monochrome

  เนื่องในวาระครบรอบ 14 ปีของชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย ทางชมรมจึงได้จัดการประกวดภาพถ่ายขาวดำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรงานภาพถ่ายขาวดำให้มากขึ้นในประเทศไทย โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Street/Documentary, Landscape/Architecture และ Creative/Manipulated

  ในครั้งนี้มีผู้ร่วมให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 คน รวมผลงานทั้งสิ้นกว่า 4,500 ภาพ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ได้ตัดสินผลงานที่ได้รางวัลและนำไปแสดงในงานแสดงภาพประจำปีของชมรมทั้งสิ้น 39 ภาพ ดังนี้


  ทั้งนี้ทางชมรมจะทำการตรวจสอบภาพที่ได้รับรางวัลและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วม หากพบว่าภาพใดทำผิดกติกาตามเงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด โปรดแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดมาได้ที่ admin@bwthai.org ภายในวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 ทั้งนี้หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางชมรมจะถือว่าภาพดังกล่าวได้รับรางวัลอย่างถูกต้องตามกติกาและถือเป็นที่สิ้นสุด

  หมายเหตุ
  1. งานแสดงภาพประจำปีของชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยในปีนี้จะจัดขึ้นที่ Central World ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2557
  2. ทางชมรมเพิ่มรางวัลชมเชยในแต่ล่ะประเภทขึ้นอีกประเภทล่ะ 1 รางวัล