• การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3

  วัตถุประสงค์
  การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกล ให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ

  การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกัน จะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหัวข้อที่คณะกรรมการอำนวยการประกวดกำหนดขึ้น

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  หัวข้อการประกวด
  “แสง : Light (as in brightness)”

  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
  ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย สัญชาติ หรือที่พำนัก

  รางวัล
  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
  3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
  4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 10 รางวัล

  เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
  1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ของสมาคม
  2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคม โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป
  3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา
  4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด โดยให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด จากจำนวนกี่ภาพในชุดนั้นๆ หากส่งภาพเข้าประกวดเกินกว่า 1 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันเป็น Folder อย่างชัดเจน
  5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพแต่ ละชุด โดยย่อเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด
  6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิตอลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
  7. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ.jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ
  8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
  9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายโครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
  10. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์สูจิบัตรจำหน่าย และเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
  11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  หมายเหตุ
  การประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ตใน 2 ครั้งแรก ได้มีข้อกำหนดห้ามส่งภาพที่เคยได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นจากเวทีใดๆมาก่อน แต่เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะตรวจสอบประวัติการส่งภาพเข้าประกวดในระดับนานาชาติได้ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อห้ามข้อนี้นับแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป

  คณะกรรมการตัดสิน
  1. นายดาว วาสิกศิริ (ประธานคณะกรรมการ)
  2. ผศ. ถาวร โกอุดมวิทย์
  3. นายชำนิ ทิพย์มณี
  4. นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
  5. นายกนก สุริยสัตย์
  6. นายสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
  7. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
  8. นายธัชชะ รัตนศักดิ์
  9. นายขจร พีรกิจ
  10. Mr. Ralph Tooten
  11. Mr. Martin Reeves
  12. นายธวัชชัย สมคง
  13. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
  14. นายกำธร เภาวัฒนาสุข
  15. นายกันต์ สุสังกรกาญจน์
  16. นางอุมาวร วินด์เซอร์ไคลฟ์ (หุตะเจริญ)
  17. นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์
  18. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
  19. นายปิยทัต เหมทัต
  20. นางสาวอุรชา จักรคชาพล
  21. นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์
  22. นายชฤต ภู่ศิริ
  23. นายนิติกร กรัยวิเชียร (กรรมการและเลขานุการ)

  ขั้นตอนการส่งภาพ
  1. สมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซด์ของสมาคม www.rpst.or.th
   ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม2557
   (ในกรณีที่ท่านเคยสมัครไว้แล้วให้ใช้ User name และ Password เดิม)
  2. กำหนดการเปิดรับส่งภาพขึ้นเว็บไซด์
   วันที่ 30 เมษายน 2557 : เปิดให้ทำการอัพโหลดภาพ
   วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) : ปิดรับภาพ

  วิธีการสมัคร
  ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th เพื่อกำหนด Username และ Password ด้วยตัวของท่านเอง หลังจากนั้นท่านจะได้รับการยืนยันการสมัครของท่านผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันแล้วท่านจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป โดยทุกท่านใช้ Username และ Password ของท่านลงทะเบียนเข้าไปในเว็บ ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถเข้าไปเปลี่ยนภาพ หรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาจนกว่าถึงวันสิ้นสุดการส่งภาพ

  หมายเหตุ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการการส่งและรับภาพเข้าประกวดที่มีหลายรูปแบบเกิดความยุ่งยากและสับสน สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้สร้างระบบในการส่งและรับภาพเข้าประกวดใหม่ เพื่อให้การส่งและรับภาพเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ จึงมุ่งหวังให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนลงทะเบียนสมัครเป็นผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายของสมาคมฯ (ใช้ได้กับทุกการประกวดที่สมาคมฯ เป็นผู้จัด) โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ลงทะเบียนสมัครนี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  สอบถามเพิ่มเติม
 • Facebook comments