• Darkroom Dictionary - W

    Wet Side
    ด้านทำงานในห้องมืดซึ่งมีการใช้น้ำเป็นหลัก เช่นด้านที่ใช้ในการล้างฟิล์มและล้างกระดาษ สิ่งของที่เก็บไว้ในด้านนี้จะต้องโดนน้ำได้ ปลั๊กไฟควรจะติดตั้งในตำแหน่งที่สูงกันการกระเซ็นของน้ำ

    Working Solution
    หมายถึงผงเคมีที่ใช้สำหรับการล้างฟิล์มหรือล้างกระดาษอัด-ขยายภาพ ที่ได้รับการผสมกับน้ำแล้ว หรือน้ำยาเคมีประเภทน้ำที่ได้รับการผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่พร้อมที่จะนำไปใช้ได้เลย ปรกติจะได้รับการกำหนดหรือแนะนำมาให้มาโดยผู้ผลิต เช่น 1:2 หรือ 1:4 ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้ได้เลย เป็นการประหยัดเวลาสำหรับผู้ที่ทำงานห้องมืดเป็นประจำ
  • Facebook comments