• Darkroom Dictionary - T

    Tear Sheet
    คือภาพที่ไดัรับการตัดออกมาจากนิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมีภาพที่เป็นผลงานของช่างภาพนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบกับภาพอื่นๆใน Portfolio เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างภาพนั้นได้ผลิตงานที่รับการนำไปใช้ในงานจริงมาแล้ว (หรือสำหรับนายแบบ/นางแบบ ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลนั้นๆ ใช้ร่วมกับภาพอื่นๆใน Portfolio ในการหางานหรือสมัครงานที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆได้มีงานที่รับการนำไปใช้ในงานจริงมาแล้ว)
  • Facebook comments