• Darkroom Dictionary - R

  Reversal Film / Slide Film /Positive Film
  เป็นฟิล์มที่เรียกกันว่าฟิล์มโปร่งแสง เป็นฟิล์มที่เมื่อได้รับการล้างมาแล้ว มีภาพและสีที่เหมือนจริง สามารถดูได้โดยไม่ต้องนำไปอัด-ขยายเป็นภาพมาดูเหมือนดังเช่นกับเนกาตีฟฟิล์ม ปรกติหลังจากการล้างจะได้รับการใส่กรอบ (mount) โดยแล็ปผู้ล้าง ใช้ดูกับกล่องดูภาพหรือใส่เครื่องฉายดูบนจอ บางครั้งเรียก Slide Film หรือ Positive Film (มีทั้ง Color Slides และ Black and White Slides) สามารถนำไปอัด-ขยายเป็นภาพได้เช่นเดียวกันกับเนกาตีฟฟิล์ม

  Rule of Thirds
  เป็นกฏหนึ่งของการจัดองค์ประกอบของภาพที่จะทำให้ดูดี สวยงาม โดยการแบ่งเป็นสัดส่วนของเฟรมในอัตรา 1:2 หรือการไม่แบ่งภาพออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันทางด้านแนวนอนหรือแนวตั้ง ภาพจะดูสวยงามหากเส้นขอบฟ้าจะไม่อยู่ตรงกลางภาพ แต่อยู่ที่ 1 ใน 3 ของพื้นที่ในภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านบน หรือด้านล่าง ขึ้นอยู่กับว่าความงามของท้องฟ้าหรือว่าด้านล่างซึ่งเป็นพื้นดิน หรือชายหาด หรือท้องน้ำจะมีความสำคัญกว่า หรือสวยกว่ากัน และในทางตั้งซึ่งจะทำให้ตัวขององค์ประกอบจะอยู่ตรงกลาง อันจะทำให้ภาพดูแข็ง ควรจะให้ความสำคัญที่ด้านใดด้านหนึ่งมากกว่า แต่กฏทั้งหลายก็เป็นเพียงแค่จุดแนะนำเริ่มต้นให้เท่านั้น ทุกคนมีสิทธิ์ในการทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าเหมาะว่าควร

  Range
  หมายถึงระยะทาง หรือแนว หรือค่าแตกต่าง หรือบริเวณที่กว้าง

  Rangefinder
  ระบบที่ใช้หาระยะทางและความชัดโดยการใช้ระบบซ้อนภาพสองภาพปรับให้เป็นภาพเดียว หรือการใช้ระบบวงกลม ซึ่งจะเป็นครึ่งวงกลมสองครึ่ง ครึ่งหนี่งอยู่ด้านบน อีกครึ่งหนึ่งอยู่ด้านล่าง ปรับให้สองจุดมาเป็นวงกลมวงเดียว

  Rangefinder Camera
  กล้องถ่ายภาพประเภทมองตรง ผ่านช่องมองภาพที่เป็นหน้าต่างซึ่งไม่ผ่านเลนส์ จะมองเห็นภาพเหมือนกันกับที่ตาเห็น ใช้ระบบหาระยะทางและโฟกัสความชัดของภาพที่ช่องมองภาพ ไม่ได้ผ่านเลนส์แต่มีกลไกที่ต่อเชื่อมกัน และทำงานไปพร้อมๆกัน ระบบในการโฟกัสภาพจะมีอยู่ด้วยกันสองระบบคือ ระบบซ้อนภาพกับระบบวงกลม... เมื่อภาพซ้อนเป็นภาพเดียวหรือสองครึ่งวงกลมมาเป็นวงกลมเดียว เลนส์ก็จะทำการปรับระยะให้สิ่งที่จะถ่ายอยู่ในโฟกัสเช่นกัน
 • Facebook comments