• Darkroom Dictionary - O

  Original
  ในวงการถ่ายภาพคำนี้หมายถึง
  1. ฟิล์ม(เนกาตีฟหรือสไลด์) ที่อยู่ในกล้องในขณะที่ใช้ถ่ายสิ่งนั้นๆ จึงหมายถึงเป็นฟิล์มตันฉบับ ส่วนของทรานส์พาเรนซี่ สไลด์ที่ได้มาคือตันฉบับ แต่ในส่วนเนกาตีฟจะมีสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรกจะเป็นเนกาตีฟ และส่วนที่สองคือภาพที่ได้อัดขยายมาจากเนกาตีฟตันฉบับนั้นๆ
  2. ภาพที่ได้รับการอัดขยายมาจากเนกาตีฟหรือสไลด์โดยช่างภาพเองหรือที่ช่างภาพเป็นผู้ควบคุมในขณะการทำงาน หรือภาพที่ได้รับการอัดขยายมาจากสไลด์ตันฉบับ ในส่วนของสไลด์ไม่มีความจำเป็นต้องอัดขยาย แต่ก็สามารถนำไปอัดขยายได้

  One Shot Developer
  น้ำยาสร้างภาพที่ใช้ในการล้างฟิล์มหรือล้างกระดาษที่ได้รับการกำหนดสัดส่วนมาโดยผู้ผลิตให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ปรกติจะเป็นสูตรที่มีการผสมในสัดส่วนที่อ่อน เช่นในกรณีย์ของ Ilfospeed ของ Ilford ที่ให้ส่วนผสมที่ 1:9 ใช้เวลาล้าง 60 วินาที และ 1:14 ใช้เวลาล้าง 90 วินาที เป็นต้น

  Overexposed
  ฟิล์มที่ได้รับการถ่ายมาด้วยแสงที่มากกว่าความเหมาะสม หรือตามที่วัดแสงได้ หรือในการอัด-ขยายภาพที่กระดาษได้รับการฉายแสงนานเกินไป

  Overexposure
  คือผลที่ได้มาจากฟิล์มที่ได้รับแสงมากเกินไป จากการที่ให้แสงแก่ฟิล์มมากเกินกว่าที่จำเป็นในการถ่ายภาพ ทำให้เสียรายละเอียดในส่วนของด้านสว่างไป
 • Facebook comments