• Darkroom Dictionary - N

  Nature Photography
  การถ่ายภาพธรรมชาติ ซึ่งรวมตั้งแต่การถ่ายภาพดอกไม้ ไปจนถึงการถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ และภาพสัตว์ต่างที่ไม่ได้ถูกจับมาเลี้ยง หรือขัง เป็นการถ่ายจากความเป็นอยู่จริงๆ ในทุ่ง หนองน้ำ และป่า และไม่ใช่เป็นการถ่ายจากสวนสัตว์เปิด หรือสัตว์เลี้ยง

  Negative
  หมายถึง ฟิล์มหรือเพลทหลังจากที่ได้รับการถ่ายและล้างมาแล้วแม้จะมีภาพอยู่ แต่สีโทนและภาพจะกลับจากความเป็นจริง ส่วนที่สว่างจะดูมืดทึบ และส่วนที่เป็นเงาหรือส่วนที่มืดจะดูใส
  จะต้องได้รับการอัด-ขยายด้วยเครื่องอัด-ขยายภาพ อัดลงบนกระดาษและผ่านกระบวนการล้างมาเสียก่อนจึงจะสามารถเห็นภาพที่เหมือนจริงได้

  Nude Photography
  เป็นสาขาหนึ่งของการถ่ายภาพบุคคล แต่เป็นการถ่ายที่ปราศจากเสื้อผ้าและอาภรณ์ใดๆ จะเป็นการถ่ายเพื่อศึกษารูปร่าง แสงและเงา บนเรือนร่างมากกว่าอื่น อาจจะมีการจัดให้ดูมีอารมณ์ร่วมบ้าง แต่ก็จะเป็นในลักษณะของการจัดแบบศิลป์โดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นการเล่นแสง และเงา
 • Facebook comments