• Darkroom Dictionary - E

  Easel / Masking Frame
  แผงใช้ใส่กระดาษในการอัด-ขยายภาพ ปรกติจะใบที่เลื่อนได้ตั้งแต่สองถึง สี่ใบ ใช้ในปรับขนาดของภาพและทับขอบกระดาษให้เรียบ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างขอบขาวรอบๆภาพไปด้วย บางประเภทจะมีร่องเสียบกระดาษไม่ให้เลื่อน

  Edge Numbers
  ตัวเลขหรือระหัสบนขอบฟิล์มถ่ายภาพยนตร์และฟิล์มถ่ายภาพซึ่งได้รับการบันทึกมาในขั้นตอนของการผลิตโดยผู้ผลิต จะสามารถมองเห็นได้หลังจากที่ฟิล์มได้ผ่านการล้างมาแล้ว

  Emulsion
  เยื่อสร้างภาพบางๆที่ไวต่อแสง ที่ได้รับการการฉาบเคลือบไว้บน ฟิล์ม กระดาษอัด-ขยายภาพ หรือวัสดุอื่นๆประกอบไปด้วยเกล็ดของธาตุเงินและอื่นๆบนฐาน จะทำงานก็ต่อเมื่อได้รับแสง

  Enlargement / Blowup / Blow-up
  หมายถึงการผลิตภาพให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของเนกาตีฟ หรือจากสไลด์ฟิล์มที่ใช้ในการอัด-ขยาย

  Enprint
  ความกว้าง ยาว ขนาดมาตรฐานของกระดาษอัดภาพที่ใช้อัด-ขยายภาพด้วยเครื่องแบบอัตโนมัติจากแล็ป ซึ่งจะมีขนาด 10 ซม. x 15 ซม. หรือ 4 x 6 นิ้ว หรือ 3 1/4 x 5 1/2 นิ้ว. โดยประมาณ

  Erotic Photography
  ภาพเปลือยที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความเย้ายวนของตัวแบบ และกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ มากกว่าการถ่ายภาพเปลือยธรรมดา แต่ยังอยู่ในขอบข่ายของทางด้านศิลปะมากกว่าอนาจาร หรืออาจจะมาจากการใช้ดอกไม้ ใบไม้ หรือพืช ผัก ที่ดูคล้ายสรีระของคน เช่นงานของ Imogen Cunningham และ Edward Weston

  Expiry Date / Expiration Date
  วัน/เดือน/ปี ที่ซึ่งได้รับการพิมพ์บอกไว้บนกล่องหรือซองของผลิตภัณฑ์ประเภทไวต่อแสงและน้ำยา เพื่อให้ทราบวันหมดอายุของสินค้าเหล่านั้น...สิ่งเหล่านั้นยังใช้ได้อยู่แม้จะหมดอายุไปแล้ว แต่ประสิทธิภาพจะลดลง

  Exposure Data
  ข้อมูลต่างๆที่ได้ทำการบันทึกไว้ ที่ได้ใช้ในการถ่ายภาพของแต่ละภาพ เช่น กล้อง เลนส์ ฟิล์ม หน้ากล้อง ความไวของชัตเตอร์ สถานที่ ฯลฯ

  Exposure Latitude
  สมรรถภาพของฟิล์มในการเก็บความสว่างและความมืดและแสดงให้เห็นรายละเอียดของภาพได้ดีทั้งทางด้านสว่างและด้านมืด ซึ่งแต่ละฟิล์มจะต่างกันไป ฟิล์มเนกาตีฟขาวดำ เก็บได้มากกว่าฟิล์มเนกาตีฟสี และฟิล์มเนกาตีฟจะเก็บได้มากกว่าฟิล์มสไลด์สี นอกจากนั้นฟิล์มที่มีความไวต่อแสงสูงจะมีระยะความกว้างในการรับแสงได้มากกว่าฟิล์มที่มีความไวต่อแสงต่ำ

  Extreme Closeup / XCU
  หมายถึงการถ่ายภาพในระยะประชิด เช่นในการถ่ายภาพ Macro และ Micro
 • Facebook comments