• Darkroom Dictionary - A

  Abstract Photography
  หมายถึงการถ่ายภาพนามธรรม ที่ถ่ายทอดออกมาผิดไปจากสิ่งธรรมดาสามัญ ที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำ ไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดความจริงของสิ่งที่เห็นอยู่ลงบนฟิล์ม หรือลงบนภาพที่จะได้รับการอัด-ขยายภายหลัง อาจจะเป็นภาพที่ได้รับการตัดทอนออกมาเพียงบางส่วนของสิ่งต่างๆ ภาพถ่ายประเภทนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแน่ชัดว่าเป็นภาพอะไร หรือว่าจะบอกอะไร อาจจะเป็นการสร้างภาพขี้นมาจากการใช้จินตนาการของช่างภาพ หรือจากการใช้เทคนิคบางอย่าง ไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริง ภาพถ่ายประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สี, การใช้เส้นสาย, ลวดลาย, การตัดส่วน หรือมาจากการถ่ายในระยะที่ใกล้มากๆจนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นภาพของอะไร

  Aberrations
  ความ คลาดต่างๆในการรับแสงของเลนส์ ซึ่งทำให้เลนส์ไม่สามารถที่จะรวมแสงให้เป็นจุดโฟกัสเดียวได้ จึงทำให้ภาพเกิดความบิดเบี้ยวในลักษณะต่างๆ หรือไม่มีความคมชัด หรือไม่สามารถที่จะรับสีที่ถูกต้องได้

  Abrasions Marks
  รอยขีด ข่วนบนฟิล์มด้านที่มีเยื่อสร้างภาพ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ฟิล์มได้ครูดเศษผงหรือฝุ่นที่ติดอยู่บนช่องกั้น แสงของกลักฟิล์ม หรือที่ติดอยู่บนแผ่นดันฟิล์มในกล้อง ขณะที่ฟิล์มได้รับการเคลื่อนเข้า-ออก

  Absolute Released Images
  มี ความหมายว่าช่างภาพผู้ที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ที่เป็นแบบหรือจากเจ้าของสิ่งของ หรือสถานที่ ซึ่งช่างภาพได้ไปถ่ายทำมา นำไปใช้ได้ในทุกกรณี รวมถึงการขายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

  Absolute Temperature / Absolute Zero
  หมายถึงอุณหภูมิที่ 0° K หรือ -273° C

  Advancing Film
  การ เลื่อนหรือหมุนก้านขึ้นฟิล์มเพื่อให้เฟรมที่ได้รับการถ่ายมาแล้วเลื่อนไป และให้เฟรมต่อไปที่ยังมิได้รับการถ่ายบันทึกภาพเลื่อนเข้ามาแทนที่พร้อมที่ จะถ่ายได้

  Advertising Photography
  การถ่ายภาพเพื่อใช้เป็นการ โฆษณาขายสินค้า ผลิตภัณท์ อาหาร สถานที่ หรือบริการต่างๆ ใช้ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ใบปลิว โบรชัวร์ หรือว่าทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หรือใช้ทางโทรทัศน์

  Agitation
  การทำให้น้ำยาเคลื่อนตัวในขั้นตอน ของการล้างฟิล์ม หรือการล้างกระดาษอัด-ขยายภาพ เป็นการทำให้น้ำยาใหม่ได้หมุนเวียนเข้ามาสัมผัสผิวของฟิล์มหรือกระดาษแทน น้ำยาเก่าที่ได้ทำงานอยู่ก่อนแล้วอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้น้ำยาทำงานได้อย่างเต็มที่ภายในเวลาที่ได้รับการกำหนดมา

  Air Bells
  ฟอง อากาศที่เกาะติดอยู่บนผิวฟิล์มด้านที่มีเยื่อสร้างภาพในขณะที่อยู่ระหว่าง การล้าง เนื่องจากไม่ได้ทำการไล่ฟองอากาศก่อนการเขย่า หรือไม่ได้รับการเขย่าที่ถูกต้อง บริเวณภายใต้ฟองอากาศจะเป็นจุดด่างเนื่องจากไม่ได้โดนน้ำยาเลยหรือว่าโดนใน ปริมาณที่น้อย

  American Standards Association/ASA
  เป็นสถาบัน ที่จัดการเกี่ยวกับการให้ค่าความเป็นมาตรฐานในเรื่องความไวต่อแสงของฟิล์ม ที่ใช้เป็นสากลของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า ASA ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ISO (International Standards Organization หรือ International Organization for Standardization) ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลก และคำย่อ ASA ที่ใช้ในปัจจุบันคือ Acoustical Society of America

  Architectural Photography
  หมายถึงการถ่ายภาพ สิ่งของที่เป็นงานสถาปัตยกรรม เช่น การถ่ายภาพบ้าน ที่อยู่อาศัย อาคารที่ใช้ประกอบกิจการต่างๆ สะพาน เจดีย์ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภายนอกหรือภายใน รวมไปถึงการถ่ายเพียงแค่รายละเอียดบางส่วน จึงเป็นส่วนหนึ่งของงาน (Architectural Photography จะแยกออกไปได้เป็น Interior และ Exterior)

  Artificial Light
  หมาย ถึงแสงเทียมหรือแสงประดิษฐ์ เป็นแสงต่างๆที่เกิดมาจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่แสงธรรมชาติที่มาจากดวงอาทิตย์ ปรกติในการใช้เรียกจะหมายถึงแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ เช่นแสงจากหลอดไฟ แสงแฟลช แสงจากเทียน แสงจากตะเกียง หรือแสงจากไฟฉาย เป็นต้น

  Available Light / Ambient Light / Existing Light
  หมาย ถึงแสงตามสภาพ ปรกติจะหมายถึงแสงในเวลากลางคืน เป็นแสงที่มีอยู่ในขณะที่พบเห็น หรือใช้ในการถ่ายภาพ ไม่ใช่แสงที่ได้รับการจัดขึ้นมาสำหรับการถ่ายภาพ แสงดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามแสงที่สาดส่องเข้ามา ซึ่งอาจจะมาจากยวดยานที่วิ่งผ่านไปมา หรืออาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยจากเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่จากการไปจัดเพิ่ม หรือลดลงด้วยตัวช่างภาพหรือผู้ช่วย

  Average Scene
  ภูมิทัศน์ที่ ได้รับแสงที่มีความสว่างพอดี มีความสมดุลกันทั้งด้านเงาและด้านสว่าง ไม่มีความทึบของเงาและไม่มีส่วนที่สว่างจ้า มีความสว่างที่อยู่ในสัดส่วนของ 160:1 หรือ ความต่างที่ 7 สต็อป

  Axis Lighting
  การให้แสงในการถ่ายภาพ ที่มีระดับความสูงและในตำแหน่งที่ใกล้กับเลนส์ของกล้อง
 • Facebook comments