• Dictionary

  by Published on Jun 21st, 2008 10:33 AM   

  Yellow-Green Filter
  นิยมใช้ในกลุ่มผู้ถ่ายภาพวิว ด้วยฟิล์มขาว-ดำ แผ่นกรองแสงสีเหลือง-เขียว นี้ จะทำให้ท้องฟ้ามีสีเข้มและจะทำให้เมฆมีสีขาวขึ้น

  Yellow-Orange Filter
  แผ่นกรองแสงสีเหลือง-ส้ม นี้ จะทำให้ท้องฟ้ามีสีที่เข้มกว่าสีเหลืองอื่น
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:39 AM   

  Zenit
  เป็นชื่อของกล้องถ่ายภาพประเภทเลนส์เดี่ยว 35 มม. ที่ผลิตในประเทศโซเวียตรัสเซีย

  Zenith Camera
  กล้องถ่ายภาพที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ของดาวบนท้องฟ้า, ใช้สำรวจในการหาตำแหน่งและระยะทางของดาวจากโลก และใช้ในการสำรวจเส้นทางของการเคลื่อนตัวของหมู่ดาว
  ...

  Page 4 of 4 FirstFirst ... 234