• Dictionary

  by Published on Jun 21st, 2008 10:09 AM   

  Quick-release Platform / Quick-release Plate / QR
  อุปกรณ์ใช้ติดใส่บนหัวของขาตั้งที่เป็นแผ่นมีร่องจับก้นกล้องซึ่งมีอุปกรณ์ที่จะใช้คู่กันติดอยู่ช่วยให้ติดตั้งกล้องและถอดกล้องได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

  QuickTime
  เป็นเทคโนโลยี่ที่ใช้เกี่ยวกับเสียงและภาพที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคิดค้นและผลิตออกมาโดย Apple Computer format for download to a personal computer.

 ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:10 AM   

  Reversal Film / Slide Film /Positive Film
  เป็นฟิล์มที่เรียกกันว่าฟิล์มโปร่งแสง เป็นฟิล์มที่เมื่อได้รับการล้างมาแล้ว มีภาพและสีที่เหมือนจริง สามารถดูได้โดยไม่ต้องนำไปอัด-ขยายเป็นภาพมาดูเหมือนดังเช่นกับเนกาตีฟฟิล์ม ปรกติหลังจากการล้างจะได้รับการใส่กรอบ (mount) โดยแล็ปผู้ล้าง ใช้ดูกับกล่องดูภาพหรือใส่เครื่องฉายดูบนจอ บางครั้งเรียก Slide Film หรือ Positive Film (มีทั้ง Color Slides และ Black and White Slides) สามารถนำไปอัด-ขยายเป็นภาพได้เช่นเดียวกันกับเนกาตีฟฟิล์ม
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:11 AM   

  Self Portrait
  การถ่ายภาพตนเอง ทำได้หลายลักษณะและหลายวิธีด้วยกัน ไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน และไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนของใบหน้าเกี่ยวข้อง อาจจะเป็นภาพที่สะท้อนมาจากวัสดุ หรือจากกระจกเงา หรือจากเงา เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความคิดหรือการแสดงออกของแต่ละบุคคลว่าต้องการให้สังคมเห็น หรือรู้จักอย่างไร
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:13 AM   

  Tear Sheet
  คือภาพที่ไดัรับการตัดออกมาจากนิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมีภาพที่เป็นผลงานของช่างภาพนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบกับภาพอื่นๆใน Portfolio เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างภาพนั้นได้ผลิตงานที่รับการนำไปใช้ในงานจริงมาแล้ว (หรือสำหรับนายแบบ/นางแบบ ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลนั้นๆ ใช้ร่วมกับภาพอื่นๆใน Portfolio ในการหางานหรือสมัครงานที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆได้มีงานที่รับการนำไปใช้ในงานจริงมาแล้ว)
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:20 AM   

  Unipod / Monopod
  หมายถึงขาตั้งขาเดียว ปรกติจะเป็นท่อกลม ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 3 ช่วง สามารถปรับให้ยาวและสั้นได้ ใช้สำหรับช่วยประคองกล้องให้มั่นคงในการถ่ายภาพยามที่แสงน้อยและยามที่ใช้ขาตั้งสามขา (Tripod) ไม่ได้ หรือเพื่อความสดวกในการพกพาเพราะว่าจะมีความเบากว่า แต่จะทำงานไม่ได้ดีเท่า ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า Monopod
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:22 AM   

  Viewing Filter
  1. แผ่นกรองแสงใช้ประเมิณน้ำหนักสีและโทนในการถ่ายภาพขาวดำ เรียกว่า Panchromatic Vision Filter หรือ PV Filter ซึ่งจะให้โทนสีเทาที่ใกล้เคียงกับฟิล์มที่จะใช้ ซึ่งมักจะใช้กับการถ่ายภาพแบบ Zone System
  2. แผ่นกรองแสงใช้ประเมิณน้ำหนักสีในการตรวจสอบความถูกต้องของสี ในการอัด-ขยายภาพสี
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:30 AM   

  Wet Side
  ด้านทำงานในห้องมืดซึ่งมีการใช้น้ำเป็นหลัก เช่นด้านที่ใช้ในการล้างฟิล์มและล้างกระดาษ สิ่งของที่เก็บไว้ในด้านนี้จะต้องโดนน้ำได้ ปลั๊กไฟควรจะติดตั้งในตำแหน่งที่สูงกันการกระเซ็นของน้ำ
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:31 AM   

  XP1
  เป็นฟิล์มขาวดำตัวแรกของโลกที่สามารถล้างด้วยน้ำยาล้างฟิล์มสีได้ ซึ่ง Ilford ได้ผลิตออกมาเมื่อปี 1980 รุ่นต่อมาในปี 1991 คือ XP2 ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุง และในปี 1998 XP2 Super ได้ออกมาเป็นรุ่นที่สาม

  x-sync / x-synchronization / x Setting
  การทำงานของชัตเตอร์กับระบบไฟแฟลชซึ่งจะสัมพันธ์กันเมื่อได้เสียบสายแฟลชเข้าที่ตำแหน่ง x บนกล้อง หรือติดแฟลชที่ hot shoe และเมื่อปุ่มกดชัตเตอร์ได้รับการกด วงจรไฟฟ้าจะไปกระตุ้นให้แฟลชทำงานขณะที่่ม่านชัตเตอร์จะเปิดกว้างเต็มที่
  ...

  Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast